От 18.04.2023г. СД „УНИТЕХ – ХРИСТЕВ И СИЕ“ изпълнява Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG-RRP-3.004-1516-C01, финансиран по Механизма за възстановяване и устойчивост към Министерство на иновациите и растежа, процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ по Национален план за възстановяване и устойчивост на България.
Целта на проекта е възстановяване на икономическия потенциал на СД „УНИТЕХ– ХРИСТЕВ И СИЕ“ от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие на предприятието чрез цифровизация на производствените процеси и разширяване производствения капацитет на фирмата. Специфичните цели, които ще бъдат постигнати с изпълнението на инвестицията са повишаване ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи, оптимизиране производствената верига и повишаване качеството на произвежданите продукти в СД „УНИТЕХ– ХРИСТЕВ И СИЕ“ чрез закупуване и внедряване на нови технологии в производството. С изпълнението на проекта СД „УНИТЕХ– ХРИСТЕВ И СИЕ“ ще трансформира производството си към „Индустрия 4.0“ като въведе някои от основните й компоненти и нови стандарти за интелигентно производство.
Проектът е на стойност 1 200 000.00 лв., от които 600 000.00 лв. от Европейски съюз чрез Механизма за възстановяване и устойчивост, като предоставените по процедурата средства ще бъдат използвани за придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси.
Периодът за изпълнение на договора е 18.04.2023г. – 18.04.2024г.Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието й се носи от СД “УНИТЕХ-ХРИСТЕВ И СИЕ” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерството на иновациите и растежа.