На 03.02.2020 година СД „УНИТЕХ – ХРИСТЕВ И СИЕ“ стартира дейностите по проект „Подобряване на производствения капацитет на СД „УНИТЕХ-ХРИСТЕВ И СИЕ““ с подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Конкурентоспособност и иновации“ 2014-2020г.

Проектът има за цел подобряване на производствения капацитет, повишаване конкурентоспособността и експортния потенциал на СД „УНИТЕХ – ХРИСТЕВ И СИЕ“. Специфични цели на проекта са: подобряване на производствените процеси и разширяване възможностите за производство, постигане на по-висока производителност и увеличаване обема на произведена продукция, намаляване на производствените разходи, повишаване качеството на произвежданите от предприятието продукти чрез закупуване и внедряване на съвременни технологии за оптимизиране на производствената верига.

Проектът е с бюджет от 815 000 лева от които съфинансиране от ЕФРР 415 650 лева, национално съфинансиране 73 350 лева и собствено финансиране от 326 000 лева и ще бъде изпълнен за 9 месеца.

Целта на проекта е директно свързана с постигане на специфичната цел на Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ за повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на българските МСП от Оперативна програма „Конкурентоспособност и иновации“ 2014-2020г., както и със стратегията за развитие на СД „УНИТЕХ – ХРИСТЕВ И СИЕ“ за разширяване на дейността чрез модернизиране и оптимизиране на производството, непрекъснато повишаване качеството на продуктите и конкурентоспособността на предприятието в условията на нарастващите изисквания на българския и международен пазар.