СД „УНИТЕХ – ХРИСТЕВ и СИЕ” открива процедура за „избор с публична покана” на изпълнител с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на CNC БОРВЕРГ с неподвижна колона и ЦПУ управление – 1 брой“, като дейност по договор за предоставяне на БФП № BG-RRP-3.004-1516-C01, финансиран по Механизма за възстановяване и устойчивост към Министерство на иновациите и растежа, процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ по Национален план за възстановяване и устойчивост на България.

Линк за изтегляне на документитеТази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието й се носи от СД “УНИТЕХ-ХРИСТЕВ И СИЕ” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерството на иновациите и растежа.