СД „УНИТЕХ – ХРИСТЕВ и СИЕ” открива процедура за „избор с публична покана” на  изпълнител с предмет: ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ с обособени позиции: Обособена позиция 1: „Металообработващ център с ЦПУ – 1 брой“; Обособена позиция 2: „Металообработващ струг с ЦПУ – 1 брой“; Обособена позиция 3: „Роботизирана система за заваряване – 1 брой“, като дейност по административен договор за предоставяне на БФП  BG16RFOP002-2.040-0603-C01, съфинансиран от Европейският фонд за регионално развитие.

Приложени документи