Политика за поверителност.

I. Определения

В настоящата Политика за поверителност, следните термини са употребени със следните значения:

 1. Платформа: Интернет сайта със следния домейн – www.unitech.bg;
 2. Субект на данни, наричан също Потребител: всяко физическо лице, което е идентифицирано пряко или непряко въз основа на неговите лични данни;
 3. Лични данни: всяка информация, свързана с определен Субект на данни.
 4. Администратор: определя целите и средствата за обработването на лични данни на Субектите на данни и/или целите и средствата за това обработване са нормативно определени и вменени;
 5. Обработване: събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, изтегляне, консултиране, употреба, разкриване чрез пренасяне, разпространение или друг начин за осъществяване на достъп до данните, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване на лични данни;
 6. Съгласие: всяко свободно дадено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на Субекта на данни, чрез изявление или ясно утвърждаващо действие, което изразява съгласието му за обработването на личните му данни изобщо или само за конкретни операции;
 7. 7. Предаване: разкриването на данни в трета държава или международна организация извън ЕС
 8. 8. Приложимо законодателство: Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 година и приложимото българско законодателство в областта на защитата на личните данни, както и всички нормативни актове, от които произтичат задължения за съхраняване или обработване на лични данни.

II. Общи разпоредби

Унитех- Христев и сие СД, притежаващ домейна unitech.bg, в качеството си на Администратор на личните данни се ангажира с осигуряването на поверителност и защитата на личните данни, които Потребителите предоставят.

Приемаме, че ако използвате интернет страницата ни, Вие катo Потребител сте се запознали със съдържанието на настоящата Политика за поверителност. Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме нейното съдържание, актуалната версия, на което е винаги налично на сайта ни.

Тази Политика обяснява кога и защо събираме лични данни за потребителите, посещаващи сайта ни и използващи услугите ни, как я използваме, условията, при които можем да я разкриваме на други и как я пазим.

За всякакви въпроси, свързани с тази Политика можете да се обърнете към нас на e-мail: unitech@unitech.bg

III. Кои сме ние

Ние сме Унитех- Христев и сие СД, притежаващ домейна unitech.bg и предоставяме услуги, продукти или обща информация относно предмета ни на дейност.

IV. Как събираме лична информация от Вас

Получаваме информация за Вас, когато изпращате запитване за оферта, най- чест чрез нашата форма за контакт от сайта unitech.bg.

V. Какъв вид лична информация събираме

Събираме само основни лични данни за Вас, които не включват специални категории лични данни („чувствителни данни“). Личната информация, която събираме може да включва името, адреса, e-mail адреса, телефонния номер, други данни, изисквани от Закона за счетоводството и други подобни закони.

VI. Защо имаме нужда от Вашите данни

Имаме нужда да знаем Вашите лични данни, за да Ви предоставим услугите, в нашия сайт, при сключване на договорни отнушения, както и информация, която сте поискали или за която изрично сте се съгласили. Унитех- Христев и СИЕ СД не събира лични данни, от които няма необходимост.

VII. Как се използва Вашата информация

Можем да използваме Вашата информация, за:

 • Предоставяне на услуги и продукти, които сте заявили, включително да обработваме направените от вас поръчки и да изпълняваме задълженията си, възникнали от договорните отношения между нас;
 • Предоставяне на нова информация, пряко свързана с услуги и/ или продукти, които сте заявили;
 • Да отговаряме на запитвания и да Ви предоставяме информация, която сте поискали, включително помощ за решаването на въпроси, възникнали във връзка с Ваши запитвания и поръчки;
 • Осигурим запазване на Ваши интереси във връзка с ползването на сайта или услугите ни;
 • Ви информираме за промени в общите условия, политиката за поверителност или услугите ни.

VIII. Колко дълго пазим предоставената от Вас информация

Пазим Вашите лични данни само доколкото и докато това е необходимо за съответната дейност, за която са предоставени, при спазване на изискванията и сроковете за това, предвидени в Закона за счетоводството, данъчните закони и другите приложими действащи нормативни актове в Република България.

След приключване на уговорените ни отношения, ние унищожаваме Вашите лични данни.

IX. Кой има достъп до Вашата информация

Можем да предадем информацията Ви на трети лица – доставчици на услуги (като куриерски компании), подизпълнители и други свързани организации единствено за целите на извършването на задачи и предоставянето на услуги за Вас от наше име.

Когато се налага предоставянето на лични данни на трети лица –ние разкриваме само личната информация, която е необходима за предоставянето на услугата, и имаме договор със съответното трето лице.

Ние няма да предоставяме информацията Ви на трети лица освен, ако е необходимо по силата на закон, съдебен акт или за предотвратяване на измама или друго престъпление.

Предоставяне на Ваши данни на държавни органи може да се извърши само в предвидените от закона случаи и в обем, не надвишаващ целите, за които са поискани.

Комисията за защита на личните данни упражнява законовия контрол върху процеса по обработването на лични данни и ние осигуряваме пълен достъп до водените от нас регистри за лични данни при законовите условия за това.

X. Къде обработваме Вашите данни

Всички лични данни, с които се налага да работим, се обработват от нас в България.

XI. В кои случаи ще се свързваме с Вас

Вие имате избор дали да получавате информация от нас или не.

Ние можем да се свързваме с Вас свободно, когато и доколкото това е необходимо за изпълнението на услугите и/ или продуктите, които сте заявили, на задълженията по договор между нас, за предоставяне на нова информация, пряко свързана с услуги, които сте заявили, в отговор на Ваше запитване, за целите на запазване на Ваши интереси във връзка с ползването на сайта, услугите и продуктите ни или въз основа на законово изискване.

XII. Как можете да получите информация или да заличите Вашите лични данни

Вие имате право по всяко време да поискате от нас:

 • Достъп до Вашите налични лични данни, събрани в процеса на предоставяне на услуги и/ или продукти
 • потвърждение дали обработваме Ваши лични данни, целите на това обработване и получателите, на които данните се разкриват.
 • коригиране на информация, която сте заявили при нас, когато е станала невярна или неактуална, напр. на email адреса си
 • каквато и да е друга информация;
 • заличаване или блокиране на Ваши лични данни, когато обработването им не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни или на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679);
 • уведомяване за това коригиране, заличаване или блокиране на третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, освен когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

За да упражните правата си като Потребител можете да отправите искането си по електронен път на unitech@unitech.bg  като документът следва да е надлежно електронно подписан по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Можем да се свържем и/или поискаме допълнителна информация, ако е необходима за удостоверяване на самоличността на искателя.

Вие ще бъдете уведомени за решението за извършване на поисканото действие или отказа за това съгласно изискванията на закона. Уведомлението за това ще Ви бъде изпратено по пощата с обратна разписка или може да се получи лично срещу подпис.

XIII. Как може да подадете възражение или оплакване срещу обработването на лични данни

Ако желаете да направите каквото и да оплакване за начина, по който се обработват Вашите данни, можете да се свържете с нас на unitech@unitech.bg. Ако не сте удовлетворени от нашия отговор или не смятате, че обработваме данните Ви по законосъобразен начин, можете да се обърнете към компетентния орган за защитата на личните данни – Комисия за защита на личните данни.

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19, факс: 02/915 35 25

E-mail: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

XIV. Mерки за сигурност на предоставената информация от загуба, злоупотреба или промяна

Когато ни давате лична информация, ние предприемаме действия да осигурим тя да бъде обработвана по сигурен начин.

Интернет сайта unitech.bg ползва сертификат за защитена връзка.

Не-чувствителна информация (Вашия email адрес, и т.н.) се предава обичайно през интернет, изпращайки ни я Вие го правите на свой риск.

XV. Използване на “бисквитки” (cookies)

Като много други уеб-сайтове, така и нашият използва бисквитки. Те не включват лична информация.

Съгласявайки се да използвате нашия сайт и услугите му, Вие изразявате съгласие за използването на „бисквитки“.

XVI. Преразглеждане на тази Политика

Тази Политика за поверителност, е в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).